Photography

The Girl She Was

Scroll Down
The Girl She Was album - nkblu photo

Sẽ gặp nhau ở con phố nào?

- Nhã Tú

Và rồi tất cả lại được gói lại vào phong thư kí ức, gửi lại vào tương lai cho một ngày nào đó chúng ta vô tình va phải nhau trên phố. Mình sẽ chào người ấy một lời, cho thỏa những ngày đã từng chờ mong.

The Girl She Was album - nkblu photo
The Girl She Was album - nkblu photo
The Girl She Was album - nkblu photo
Next Project

Autism

Keep Scrolling
Autism album- nkblu photo